• +48502 370 130
  • gryf.hurtowyskup@gmail.com
Rodo
ochrona danych
Polityka prywatności
Od 25 maja 2018 r. stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.
Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: "Administrator danych") jest F.H.U "Gryf" Zenon Oscenda, 44-194 Knurów ul. Przemysłowa 18, NIP: 631-231-25-11.
Dane kontaktowe administratora danych
Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:
  • telefonicznie pod numerem telefonu: 502 370 130,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: gryf@gryf-hurtowyskup.pl,
  • listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: F.U.H "Gryf" Zenon Oscenda, 44-194 Knurów ul. Przemysłowa 18
Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystywane są w następujących celach: zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług oraz świadczenia tych usług zgodnie z zawartą umową, wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur, wniosków oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom), dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług, marketingu usług świadczonych przez Administratora danych.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane: przez okres trwania umowy o świadczenie usług oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z takiej umowy, a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą.
Odbiorcy danych
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora danych.
Prawa i obowiązki
Przysługuje Państwu prawo do:
  • uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych,
  • żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania, przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru
Złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: F.H.U "Gryf" Zenon Oscenda, 44-194 Knurów ul. Przemysłowa 18